601-67-95-87

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Środa
18.30
Gumy
19.45
Stretching

Szybki kontakt

Kinga ?wigo?
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

Fitness


Motywuje Ci? trening w grupie? 
Nie wiesz jakie zaj?cia b?d? dla Ciebie najlepsze? 


Zapraszamy do zapoznania si? z naszym harmonogramem oraz opisem zaj??. 

OPIS ZAJ??:

  • Indoorwalking- ?wiczenia na nowoczesnych eliptykach w rytm motywuj?cej muzyki, pod okiem fachowca. ?wiczenia s? proste, nie obci??aj? stawów tak jak treningi na bie?niach. Si?? tych ?wicze? jest trening w naturalnej , wertykalnej pozycji , ka?dy potrafi ?wiczy? na naszym sprz?cie. W naszym systemie, osoby starsze czuj? si? zmotywowane i maj? poczucie „bycia cz??ci? grupy” bardziej ni? w innych programach.
  • Basic step - wytrzyma?o?ciowy trening na stepie. Zaj?cia oparte na uk?adach choreograficznych sk?adaj?cych si? z prostych kroków i ich modyfikacji. Stracisz podczas nich zb?dne kilogramy i zadbasz o swoj? kondycj? ;)
  • Body tubing - ?wiczenia o umiarkowanej intensywno?ci, wzmacniaj?ce i uj?drniaj?ce wszystkie grupy mi??niowe. Zaj?cia prowadzone s? przy u?yciu specjalistycznych gum. Niezbyt szybkie tempo sprzyja koncentracji na technice i dok?adno?ci wykonywanych ?wicze?. Zaj?cia dla osób na ka?dym poziomie zaawansowania.
  • Body bar - trening uj?drniajcy i kszta?tuj?cy nasz? sylwetk?. Specjalne zestawy ?wicze? z u?yciem sztangi bardzo mocno pobudza przemian? materii i utrzymuje jej poziom nawet do kilku godzin po zako?czeniu treningu.
  • Body Ball - zaj?cia z wykorzystaniem pi?ek i lekkich hantli, o charakterze wolnych ?wicze? wyrabiaj?cych równowag? mi??ciow? lub dynamicznych zaj??, kszta?tuj?cych mi??nie ca?ego cia?a.
  • Step & shape - trening ogólnorozwojowy poprawiaj?cy kondycj? fizyczn? i wzmacniaj?ce wszystkie partie mi??ni. Cz??? wzmacniaj?ca prowadzona jest z u?yciem hantli, obci??e? lub tubingów.
  • TF & P?aski brzuch lub Stretching -  trening funkcjonalny wzmocni Twoje cia?o, zwi?kszy wydajno?? ?ycia codziennego oraz zmniejszy podatno?? na kontuzje. Trening ten sprzyja poprawie stabilno?ci, koordynacji i równowagi.  ?wiczenia te po??czone s? z d?ugim stretchingiem lub wzmacnianiem mi??ni brzucha.
  • Fitness Mix - trening w pe?ni dostosowany do upodoba? oraz ch?ci uczestników, mog? tu si? pojawi? np. tubingi, bosu, stepy, hantle, itp.
  • Bosu & P?aski Brzuch - to dwustronnym przyrz?d b?d?cy unikalnym po??czeniem pi?ki i stepu. Jedna strona urz?dzenia stanowi rodzaj pneumatycznej kopu?y pracuj?cej przy ka?dym ruchu ?wicz?cego, druga za? jest p?ask? i sztywn? platform?. Trening z BOSU jest wszechstronny i nowoczesny, daje nieograniczone mo?liwo?ci. Mo?na ?wiczy? wchodz?c, schodz?c, skacz?c, kl?cz?c. Wszystko to w dowolnym tempie, dowolnych pozycjach, zawsze atrakcyjnie i przede wszystkim bezpiecznie. ?wiczenia z BOSU rozwijaj? umiej?tno?ci motoryczne, kszta?tuja sylwetk? oraz wzmacniaj? umys?. 

 

Je?eli nadal masz w?tpliwo?ci, które z oferowanych zaj?? b?d? dla Ciebie najlepsze - wiedz, ?e ka?de z nich pozwol? Ci na: spaleniu kalorii, eliminacji cellulitu, wzmocnieniu i wyrze?bieniu mi??ni oraz odpr??eniu psychicznym, a z czasem - poczujesz si? l?ejsza, sprawniejsza i zwinniejsza;)