601-67-95-87

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Środa
18.30
Gumy
19.45
Stretching

Szybki kontakt

Kinga ?wigo?
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

Regulamin


Regulamin Studia Fitness JANTAR w zwi?zku z COVID-19

 • wej?cie na obiekt jest jednoznacznie z zapoznaniem si? i akceptacj? regulaminu.
 • z us?ug nie mog? korzysta? osoby, które obserwuj? u siebie objawy choroby zaka?nej, s? obj?te kwarantann? lub izolacj?, mia?y w ci?gu ostatnich 14 dni kontakt z osob? podejrzan? o zaka?enie, zaka?on? lub chor? na covid-19.
 • na sali mo?e przebywa? okre?lona ilo?? osób, dlatego konieczne jest dokonywanie rezerwacji na zaj?cia telefonicznie lub przez messengera
 • zaleca si? przychodzenie w sta?ych dniach oraz godzinach, tak aby zminimalizowa? ilo?? kontaktów z innymi ?wicz?cymi.
 • na zaj?cia przychodzimy punktualnie
 • wszytkie zaj?cia trwaj? 45 minut, przerwa mi?dzy zaj?ciami wynosi 15 min.
 • ka?dy uczestnik zaj??, zobowi?zany jest do korzystania z osobistego r?cznika.
 • p?yny do dezynfekcji r?k dost?pne s? przy wej?ciu do recepcji, szatni, sali fitness oraz w toaletach. w sali fitness dost?pne s? p?yny do dezynfekcji sprz?tu.
 • po ka?dym u?yciu sprz?tu, osoba ?wicz?ca zobowi?zana jest do jego zdezynfekowania.
 • do czasu rozpocz?cia zaj??, uczestnik zobowiazany jest przebywa? w maseczce.
 • uczestnicy i trenerzy po zako?czeniu zaj?? s? zobowi?zani do niezw?ocznego opuszczenia sali fitness w celu unikni?cia gromadzenia si? osób.
 • pozosta?e punkty regulaminu zapisane poni?ej pozostaj? obowi?zuj?ce.

 

Klienci korzystaj?cy z basenu, aquaaerobicu, fitnessu, vacu activ, rolmasa?u lub wibrotreningu

 • o?wiadczaj?, ?e s? zdrowi i ponosz? odpowiedzialno?? za stan swojego zdrowia. W razie w?tpliwo?ci zaleca si? konsultacj? z lekarzem,
 • zobowi?zani s? do zmieniania obuwia przed wej?ciem do sztni,
 • obowi?zani s? do szanowania mienia Hotelu oraz Studia Fitness JANTAR, a za wszelkie zniszczenia ponosz? odpowiedzialno?? finansowa,
 • zobowi?zani s? do przestrzegania zasad bezpiecze?stwa oraz poszanowania ogólnie przyj?tych norm zachowywania si?,
 • w przypadku z?ego samopoczucia zobowi?zani s? poinformowa? o tym instruktora,
 • zobowi?zani s? do terminowego op?cania karnetów. Wp?aty nale?y dokona? na ostatnich zaj?ciach ko?cz?cego sie karnetu. 

 

Kluczyki do szafek pobiera si? z recepcji g?ównej Hotelu JANTAR.

 

Za rzeczy pozostawione w szafkach Holel oraz Studio Fitness JANTAR nie ponosi odpoiedzialno?ci.

 

Zabrania si? spo?ywania alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie ca?ego obiektu, jak równie? korzystania z us?ug ?wiadczonch przez ww obiekt po spo?yciu alkoholu.

 

Ze wzgl?du na bezpiecze?stwo zabrania sie do??czania do grupy w trakcie trwania zaj??.

 

Cena karnetu nie zawiera ubezpieczenia.

 

Hotel oraz Studio Fitness JANTAR zastrzega sobie zmiany cennika us?ug. 

 

Karnety sa terminowe i ilo?ciowe, niewykorzystanie nie stanowi podstaw do przed?u?enia wa?no?ci lub zwrotu pieni?dzy. 

 

Karnet wa?ny jest 30 dni licz?c od dnia pierwszego wej?cia.

Karnety wydawane s? w postaci kart z kodem kreskowym.

 

Karty s? w?asno?ci? Hotelu Jantar, za ich wydanie pobiera si? kaucj? zwrotn? w wysoko?ci 5 z?.

 

Karnety s? imienne i nie mo?e by? odst?piony osobom trzecim.

 

Rezerwacj? mo?na dokona? na podstawie wa?nego karnetu. 

 

Odwo?ywanie zaj?? mo?na dokona? najpó?niej 24 godziny pzed ich rozpocz?ciem, zaj?cia mo?na odrobi? w dogodnym terminie, jednak w trakcie trwania wa?no?ci karnetu.

 

W przypadku nie zg?oszenia nieobecno?ci, zaj?cia b?d? traktowane jako wykorzystane.

 

Wnosz?c op?at? za us?ugi w Hotelu oraz Studio Fitness JANTAR uczestnik deklaruje i? zapozna? si? i akceptuje regulamin. 

 

REGULAMIN DLA POSIADACZY KART BENEFIT MULTISPORT

Klienci korzystaj?cy z basenu, aquaaerobicu lub zaj?? fitness proszeni s? o kontakt z p. King? ?wigo? pod numerem telefonu: 601679587 w celu rezerwacji zaj??.

Warunkiem skorzystania z us?ug Hotelu JANTAR jest wp?ata na konto numer 26 1140 2004 0000 3702 5603 9588 lub gotówk? w recepcji kaucji zwrotnej w wysoko?ci 50 z?.

Kaucja zostaje zwrócona je?li uczestnik wykorzysta wszystkie umówione spotkania.

Uczestnik mo?e zrezygnowa? z uczaestnictwa najpó?niej 24 godziny przed umówionym terminem.

?adnych innych op?at sie nie pobiera.

Korzystanie z us?ug Hotelu JANTAR jest równoznaczne z akceptacj? regulaminu.