601-67-95-87

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Wtorek
18.00
bAX/ deepWORK/BODYART

Szybki kontakt

Kinga ?wigo?
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

RODO


Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych dla Klientów
STUDIO FITNESS JANTAR w Ustce –  Obowi?zek informacyjny na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

 

 

Kto b?dzie administratorem Twoich danych osobowych i wizerunku?

Administratorem, czyli podmiotem decyduj?cym o tym, jak b?d? wykorzystywane Twoje dane osobowe i wizerunek jest Kinga ?wigo?-Szymczak w ramach prowadzonej przez siebie dzia?alno?ci gospodarczej, ul. Wczasowa 14; 76-270 Ustka.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej b?dziemy przetwarza? Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek, b?d? zbierane i przetwarzane w celu obs?ugi klubu fitness i jest  niezb?dna do zawarcia i wykonania umowy w takim celu jak mi?dzy innymi weryfikacja Twojej to?samo?ci, obs?ugi roszcze? wynikaj?cych z zawartej umowy czy zapewnienia Twojego bezpiecze?stwa.

B?dziemy tak?e przetwarza? Twoje dane osobowe, które wynikaj? z regulacji dotycz?cych podatkowo?ci i rachunkowo?ci.

 

Czy podanie Twoich danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Ciebie nast?puj?cych danych osobowych – imienia, nazwiska, numeru telefonu, daty urodzenia, o?wiadczenia o stanie zdrowia (brak przeciwwskaza? do ?wicze?) i wizerunku jest konieczne, aby móc zawrze? i wykona? umow?, a tym samym ?wiadczy? Ci us?ug?. Je?li nie podasz w/w danych osobowych, nie b?dziemy mogli zawrze? z Tob? umowy, a w konsekwencji nie b?dziesz mog?a korzysta? z us?ugi.

 

Realizacja Twoich praw w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku.

Dzia?amy na podstawie ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych (RODO), a w zwi?zku z tym w odniesieniu do Twoich danych osobowych i wizerunku realizujemy uprawnienia takie jak tj. prawo dost?pu do danych i wizerunku, ich sprostowania oraz usuni?cia Twoich danych i wizerunku, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wyra?enia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku. Ka?dy Twój wniosek zostanie rozpoznany przez Administratora, a o wyniku rozpoznania zostaniesz poinformowany Ty lub osoby trzecie w przypadkach prawem przewidzianych (chyba ?e b?dzie to wymaga?o niewspó?miernie du?ego wysi?ku lub b?dzie niemo?liwe).

 

Kiedy mo?esz ??da? sprostowania swoich danych osobowych i wizerunku?

Je?eli zweryfikujesz, i? Twoje dane s? nieprawdziwe, zawieraj? b??d lub s? niekompletne.

 

Na jakiej podstawie mo?esz wnosi? o usuni?cie Twoich danych i wizerunku?

W sytuacji, w której Twoje dane osobowe i wizerunek nie s? ju? niezb?dne do celów, w których je zebrano, mo?esz zg?osi? sprzeciw wobec ich przetwarzania. Twoje uprawnienie odnosi si? tak?e do sytuacji niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych i wizerunku.

 

Twoje uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych i wizerunku.

Je?eli stwierdzisz, i? przetwarzane przez nas dane i wizerunek s?  nieprawid?owe lub niezgodne z prawem, ograniczymy ich przetwarzanie (a nie wniesiesz o ich usuni?cie). Tak samo uczynimy w sytuacji wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co do przetwarzania danych i wizerunku, na czas potrzebny nam na weryfikacj?, czy jest to prawnie uzasadnione. Pami?taj jednak, ?e brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemo?liwi realizacj? umowy.

 

Ograniczenie przetwarzania danych i wizerunku przez Administratora.

Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych i wizerunek, gdy Twoje dane nie b?d? mu ju? potrzebne, ale mog? zosta? wykorzystane do dochodzenia roszcze?.

 

Czy mo?esz sprzeciwi? si? przetwarzaniu swoich danych osobowych i wizerunku?

Masz prawo do powy?szego, ze wzgl?du na szczególn? sytuacj?, w której si? znalaz?e?.

 

Komu udost?pnimy Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek podmiotom przetwarzaj?cym, wspó?pracuj?cymi z nami na podstawie umów, wspieraj?cym nas w ?wiadczeniu us?ug, które wykonuj? us?ugi ksi?gowe lub z bran?y IT (np. informatykom). Podmioty te zobowi?zane równie?, na podstawie umów szczególnych oraz przepisów bezwzgl?dnie obowi?zuj?cych, do poszanowania przepisów o ochronie danych osobowych i wizerunku. Wskazujemy nadto, i? wype?nieniu prawnego obowi?zku, Twoje dane i wizerunek mog? zosta? udost?pnione organom publicznym walcz?cym z oszustwami i nadu?yciami.

 

Jak d?ugo przetwarzamy Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek przetwarzane s? przez czas obowi?zywania ??cz?cej nas umowy o ?wiadczenie us?ug, a tak?e po jej zako?czeniu w celu dochodzenia roszcze? z niej wynikaj?cych, maksymalnie przez 6 lat od daty wykonania umowy. Dane utrwalone na monitoringu obiektowym klubu przechowywane s? przez miesi?c.

 

Pami?taj!

Masz prawo wnie?? skarg? w zwi?zku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.