601-67-95-87

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Środa
18.30
Gumy
19.45
Stretching

Szybki kontakt

Kinga ?wigo?
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

Rollmasa? Bodyroll


Rollmasa? jest niezwykle skutecznym urz?dzeniem wyszczuplaj?cym sylwetk? oraz uj?drniaj?cym skór?. Sk?ada si? on z obrotowych rolek umieszczonych na ruchomym b?bnie, który wykonuje okre?lon? ilo?? obrotów na minut?. W zale?no?ci od ustawionej liczby obrotów mo?na zastosowa? masa? ?agodny lub intensywny.

ZALETY

 • Wyszczuplenie sylwetki.
 • Redukcja cellulitu, rozst?pów oraz rozci?gni?tej skóry przy du?ej redukcji wagi cia?a (np. po ci??y czy diecie).
 • Stymulacja mi??ni.
 • Skóra staje si? lepiej ukrwiona i od?ywiona, bardziej elastyczna i j?drna.
 • Powoduje mechaniczne rozbicie tkanki t?uszczowej.
 • Aktywacja uk?adu limfatycznego.
 • Poprawa przemian materii.
 • Usuni?cie toksyn z organizmu.
 • Dzia?anie witalizuj?ce (wydzielanie endorfiny- hormonu szcz??cia).

PRZEBIEG MASA?U

 • Stopy - masa? zaczynamy od stóp, gdy? to wy??cznie na nich znajduj? si? receptory odpowiedzialne za sprawno?? narz?dów wewn?trznych. Korzystnie wp?yywa tak?e na opuchlizn? stóp.
 • ?ydki -  masa? stosowany na ?ydkach eliminuje zm?czenie mi??ni, usprawnia dzia?anie systemu limfatycznego oraz kszta?tuje ?ydki.
 • Po?ladki -   eliminuje tkank? t?uszczow?, wzmacnia mi??nie po?ladowe, kszta?tuje i podnosi po?ladki.
 • Uda ty? - redukcja cellulitu, rozbija tkank? t?uszczow?, kszta?tuje i wzmacnia tyln? cz??? ud.
 • Uda przód -  rozbija tkank? t?uszczow? oraz redukuje cellulit.
 • Uda zewn?trzne - eliminacja cellulitu, rozbicie tkanki t?uszczowej, kszta?towanie zewn?trznej strony ud.
 • Uda wewn?trzne - wzmacnia mi??nie wewn?trznej strony uda.
 • Brzuch - redukuje nadmiar obwis?eej skóry, wzmacnia mi??nie brzucha, kszta?tuje tali?.
 • Plecy - rozlu?nia mi??nie pleców, kszta?tuje tal? oraz powoduje odczucie odpr??enia.
 • R?ce - masa? zaczynamy od d?oni, likwiduje on nadmiar obwis?ej skóry, wzmacnia mi??nie.

Podczas rollmasa?u pami?tajmy, aby:

 • kierunek wykonywania masa?u powinien by? zgodny z kierunkiem przep?ywu limfy (tak jak kr??enie krwi, czyli do serca)
 • zachowa? okre?lon? kolejno?? podczas wykonywania ?wicze?, czyli masa? zaczynamy od stóp a ko?czymy na ramionach i d?oniach

ZALECENIA

 • Masa? polecany jest dla osób z nadwag?, chc?cych zredukowa? cellulit, kobiet po porodzie i jako rehabilitacja po z?amaniach.
 • Do zabiegu nie musicie si? rozbiera?, wystarczy za?o?y? sportowy strój.

PRZECIWWSKAZANIA

 • Choroby serca
 • Nowotwór
 • Stany pooperacyjne do 6 miesi?cy
 • Nadci?nienie
 • ?ylaki, wybroczyny skórne
 • Zaburzenia uk?adu krwiono?nego
 • Ci??a, po?óg