601-67-95-87

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Środa
18.30
Gumy
19.45
Stretching

Szybki kontakt

Kinga ?wigo?
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

Vacu activ


Nowoczesna metoda zwalczania tkanki t?uszczowej cellulitu. W testach przeprowadzonych przez lekarzy medycyny wykazano, ?e u osó?b korzystaj?cych z urz?dze? Vacu Activ tkanka t?uszczowa jest spalana czterokrotnie szybciej ni? przy stosowaniu tradycyjnych metod.

ZALETY

 • Terapia na Vacu Activ przynosi trwa?e efekty
 • Utrata wagi do 12 kg
 • Cellulit znika u 80% u?ytkowników
 • Redukcja ?rednio od 8 do 20 cm obwodu cia?a
 • Poprawa cyrkulacji krwi i limfy
 • Wzrost przemiany materii
 • Szybsze spalanie tkanki t?uszczowej
 • Korzystne samopoczucie i wzrost witalno?ci
 • Poprawa sylwetki cia?a

ZASADA DZIA?ANIA

W wyniku wykonywanego ruchu na bie?ni i panuj?cym  w kapsule podci?nieniu dochodzi do polepszenia kr??enia krwi w skórze i tkance podskórnej w miejscach, gdzie z natury u kobiet odk?adaj? si? wi?ksze ilo?ci t?uszczu: uda, po?ladki, talia, brzuch.
Panuj?ce w Vacu Activ podci?nienie powoduje równie? poprawia kr??enie limfy, odpowiadaj?cej za usuwanie nadmiernych p?ynów i zb?dnych produktów przemiany materii. Efektem jest wyg?adzenie skóry, poprawa jej j?drno?ci oraz szybka redukcja obwodu sfer problemowych.
Chodzenie jest zalecane przez lekarzy jako jedyny ?rodek na nadci?nienie i choroby serca, gdy? regularne treningi pozwalaj? na zwi?kszenie wydolno?ci serca jak i p?uc, pomagaj? równie? utrzyma? naczynia krwiono?ne w bardzo dobrym stanie. Korzystnie wp?ywa tak?e na uk?ad kostny no i oczywi?cie na niektóre mi??nie, zw?aszcza w dolnych partiach cia?a.

ZALECENIA

 • Podczas zabiegów nie zaleca si? ?wiczy? w obcis?ych spodniach typu legginsy, które nie pozwalaj? na prawid?owe dzia?anie uk?adu limfatycznego. Za?ó? wi?c bawe?nian? koszulk?, lu?ne spodnie i adidasy.
 • Pij systematycznie wod? gdy? w czasie zabiegu organizm potrzebuje oko?o 0,5 litra wody. Celem ?wicze? nie jest odwodnienie organizmu, tylko dostarczenie mu niezb?dnych bod?ców, które efektywnie spalaj? tkank? t?uszczow?.
 • Utrzymuj tempo ?wicze? tak, aby Twój puls  wynosi? 120-140 uderze? na minut?.
 • Zaleca si? ograniczenie spo?ywanych t?uszczów.
 • Dzienna ilo?? wypijanych p?ynów powinna wynosi? 3-4 litry.
 • Zrezygnuj z produktów zatrzymuj?ych wod? w organizmie:  sól, ostre przyprawy, alkohol.

PRZECIWSKAZANIA

 • Choroby serca
 • Cukrzyca
 • Epilepsja
 • Ci??a
 • Choroby kr??enia
 • Menstruacja
 • Ci??kie choroby reumatyczne