601-67-95-87

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Środa
18.30
Gumy
19.45
Stretching

Szybki kontakt

Kinga ?wigo?
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

Wibrotrening Fitvibe


Trening i terapia wibracyjna na profesjonalnym urz?dzeniu to prawdziwy fenomen naszych czasów!
Przeprowadzone badania naukowe wykaza?y stymuluj?cy wp?yw wibrotreningu na wi?kszo?? struktur i tkanek organizmu cz?owieka, jak ko?ci, stawy, mi??nie czy skóra.

ZALETY

 • Krótkie sesje treningowe trwaj?ce zaledwie 15 minut!!!
 • Mi??nie pobudzone w 100%.
 • Do pe?nego sukcesu wystarcz? zaledwie 3 sesje treningowe w tygodniu.
 • Ró?norodno?? ?wicze?.
 • Szybkie uzyskiwanie oczekiwanych rezultatów.
 • Ró?norodno?? dzia?ania - pozytywny wp?yw na wiele struktur organizmu.

DZIA?ANIE

 • Si?a mi??ni - trening wibracyjny pobudza w 100% wszystkie w?ókna i grupy mi??niowe. Efektem jest wyra?ny przyrost si?y i wytrzyma?o?ci mi??ni.
 • Cellulit - efekt masa?u i drena?u limfatycznego powsta?y pod wp?ywem wibracji, powoduje szybsze kr??enie limfy, rozpad komórek t?uszczowych, popraw? struktury skóry - jej uj?drnienie i wi?ksz? elastyczno??. Wszystko to sk?ada si? na przeciwdzia?anie cellulitowi.
 • Spalanie tkanki t?uszczowej - w wyniku treningu wibracyjnego dochodzi do podwy?szenia poziomu metabolizmu - organizm zwi?ksza swoje zapotrzebowanie na energi?. Energia ta pochodzi ze -spalania tkanki t?uszczowej - efektem jest jej stopniowe ubywanie.
 • Gi?tko?? i elastyczno?? - dzi?ki wibracjom stawy, wi?zad?a i ?ci?gna s? lepiej ukrwione i od?ywione. Daje to wi?ksz? gi?tko?? i elastyczno?? tych struktur. Jest ona osi?gana bezbole?nie i w sposób du?o bardziej komfortowy ni? w przypadku metod tradycyjnych.
 • Koordynacja - trening wibracyjny powoduje popraw? koordynacji nerwowo -mi??niowej, co jest skutkiem poprawy wspó?dzia?ania uk?adu nerwowego i mi??niowego. Dotyczy to zarówno wspó?pracy ró?nych grup mi??niowych jak i w samych grupach mi??niowych.
 • Kr??enie - pod wp?ywem wibracji mi??nie pompuj? krew do naczy? 30 do 50 razy na sekund?. Powoduje to lepsze zaopatrzenie mi??ni w sk?adniki energetyczne i tlen oraz przyspiesza usuwanie szkodliwych produktów metabolizmu. Dzi?ki temu po treningu nie odczuwamy dyskomfortu i bólu mi??niowego, ani nie mamy tzw. zakwasów.
 • G?sto?? ko?ci - trening wibracyjny w znacznym stopniu poprawia struktur? ko?ci zapobiegaj?c jej porowaceniu (osteoporozie). Dlatego te? jest on szczególnie wskazany dla osób starszych i m?odzie?y w okresie wzrostu.
 • Zwalczanie bólu - w wyniku wydzielanie odpowiednich substancji chemicznych od wp?ywem wibracji oraz wymiany p?ynów w komórkach i pomi?dzy nimi, dochodzi do zmniejszenia odczucia bólu i dyskomfortu.
 • Produkcja hormonów - pod wp?ywem treningu wibracyjnego dochodzi do zwi?kszenia wydzielenia hormonów, które zwi?kszaj? metabolizm, poprawiaj? samopoczucie czy zwi?kszaj? koncentracj? i odporno?? na stres. Mowa tu o m.in. hormonie wzrostu, serotoninie, testosteronie.

EFEKTY
W sektorze wellness, uroda i zdrowie osi?gane efekty treningu i terapii na Fitvibe to:

 • Kszta?towanie i uj?drnianie cia?a
 • Redukcja tkanki t?uszczowej
 • Redukcja cellulitu
 • Uelastycznienie skóry
 • Regulacja gospodarki hormonalnej
 • Zmniejszenie napi?cia nerwowego i redukcja stresu
 • Relaksacja i wzrost witalno?ci
 • G??boki masa?
 • Wzmocnienie tkanki kostnej
 • Usuwanie toksyn z organizmu
 • Zapobieganie lub spowalnianie procesom starzenia si? organizmu.
 • W sektorze fitness & sport Fitvibe doceniany jest za nast?puj?ce rezultaty:
 • Podnoszenie poziomu energii - wzrost tzw. "power"
 • Wzrost si?y i wytrzyma?o?ci mi??ni
 • Poprawa elastyczno?ci wi?zade? i ?ci?gien - stretching
 • Mobilizowanie stawów
 • Popraw? koordynacji ruchu
 • Wzmocnienie tkanki kostnej
 • Przyspieszenie regeneracji po urazach
 • Regulacj? metabolizmu
 • Popraw? skuteczno?ci rozgrzewki i relaksu
 • G??boki masa?.

W sektorze medycyna i rehabilitacja dzi?ki Fitvibe osi?ga si?:

 • Przy?pieszenie procesów regeneracji organizmu
 • Skrócenie czasu rekonwalescencji
 • Popraw? si?y i wytrzyma?o?ci mi??niowej - zwi?zanych z g??bok? stymulacj? w?ó?kien mi??niowych na drodze prostych odruchów nerwowo-mi??niowych uruchamianych przez drgania oraz z maksymaln? synchronizacj? pracy poszczególnych jednostek motorycznych mi??nia
 • Wzmocnienie ko?ci (profilaktyka osteoporozy) - praca mi??ni i drgania mechaniczne sprzyjaj? mineralizacji ko?ci w miejscach najbardziej nara?onych na urazy i przeci??enie
 • Popraw? równowagi i koordynacji ruchowej - stymulacja receptorów czucia g??bokiego w mi??niach i stawach pozwala lepiej kontrolowa? nasz? postaw? i p?ynno?? ruchów
 • Mobilizacj? stawów - zwi?kszenie elastyczno?ci wi?zade? i ?ci?gien wynika z lepszego ukrwienia i dotlenienia struktur stawowych
 • Redukcj? bólu - lepsze od?ywienie i dotlenienie tkanek przez pobudzone kr??enie, a tak?e wzrost poziomu endorfin (dzia?anie przeciwbólowe) i hormonów przyspieszaj?cych regeneracj?
 • Oczyszczenie organizmu - znaczna poprawa kr??enia krwi i limfy oraz udzia? odpowiednich hormonów, przyspiesza metabolizowanie i usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii
 • Regulacja gospodarki hormonalnej - wyrzut odpowiednich hormonów wp?ywa nie tylko na popraw? naszego samopoczucia i przyspieszenie metabolizmu ale przede wszystkim na wzrost aktywno?ci fizycznej jak równie? libido.

ZALECENIA

 • Przed rozpocz?ciem treningu zapoznaj si? z przeciwwskazaniami.
 • W przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci, co do stanu zdrowia zawsze skonsultuj si? ze specjalist? (lekarzem).
 • Dzieci poni?ej 12 roku ?ycia nie mog? ?wiczy? na platformie wibracyjnej.
 • Ok. 30 minut przed treningiem wypij minimum 0,25 litra p?ynów (woda z sokiem, napój izotoniczny, woda).
 • Stoj?c bezpo?ednio na platformie wibracyjnej zawsze mniej sportowe obuwie. ?wicz?c bez obuwia lub wykonuj?c inne pozycje ni? stoj?ce, zawsze u?ywaj maty.
 • Przestrzegaj bezwzgl?dnie wszystkich wskazówek udzielanych przez instruktora.
 • Nie wstrzymuj oddechu podczas ?wicze?.
 • Nie pozwalaj by twoja g?owa, klatka piersiowa, kr?gos?up lub gard?o bezpo?rednio styka?y si? z platform?.
 • Nigdy nie blokuj stawów, niech b?d? zawsze lekko zgi?te podczas ?wicze?.
 • Natychmiast przerwij trening gdy czujesz ból, dyskomfort lub zm?czenie.
 • ?wicz 2 lub 3 razy w tygodniu (kwadrans podczas jednej sesji).
 • Rób 24 godzinne przerwy mi?dzy treningami.

PRZECIWWSKAZANIA

 • Ci??a
 • Po?óg, karmienie piersi?
 • Ostre zapalenie ?y?
 • Ci??ka choroba serca i/lub naczy? wie?cowych
 • Rany pooperacyjne
 • Endoprotezy stawów
 • Ostra przepuklina, dyskopatia, spondyloza
 • Cukrzyca
 • Stany i choroby zapalne
 • Migrena
 • Wszczepiony rozrusznik
 • Nowotwór
 • Padaczka (epilepsja)
 • Niedawno wszczepione implanty i/lub zaspolenia (metalowe i syntetyczne ?ruby, spirale, p?ytki)
 • Kamienica nerkowa.