601679587

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Poniedziałek
17:45
Indoorwalking
18.45
Pi??ki
19.45
BODYART

Szybki kontakt

Kinga Ćwigoń
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

Regulamin


Regulamin Studia Fitness JANTAR w zwiÄ…zku z COVID-19

 • wejÅ›cie na obiekt jest jednoznacznie z zapoznaniem siÄ™ i akceptacjÄ… regulaminu.
 • z usÅ‚ug nie mogÄ… korzystać osoby, które obserwujÄ… u siebie objawy choroby zakaźnej, sÄ… objÄ™te kwarantannÄ… lub izolacjÄ…, miaÅ‚y w ciÄ…gu ostatnich 14 dni kontakt z osobÄ… podejrzanÄ… o zakażenie, zakażonÄ… lub chorÄ… na covid-19.
 • na sali może przebywać okreÅ›lona ilość osób, dlatego konieczne jest dokonywanie rezerwacji na zajÄ™cia telefonicznie lub przez messengera
 • zaleca siÄ™ przychodzenie w staÅ‚ych dniach oraz godzinach, tak aby zminimalizować ilość kontaktów z innymi ćwiczÄ…cymi.
 • na zajÄ™cia przychodzimy punktualnie
 • wszytkie zajÄ™cia trwajÄ… 45 minut, przerwa miÄ™dzy zajÄ™ciami wynosi 15 min.
 • każdy uczestnik zajęć, zobowiÄ…zany jest do korzystania z osobistego rÄ™cznika.
 • pÅ‚yny do dezynfekcji rÄ…k dostÄ™pne sÄ… przy wejÅ›ciu do recepcji, szatni, sali fitness oraz w toaletach. w sali fitness dostÄ™pne sÄ… pÅ‚yny do dezynfekcji sprzÄ™tu.
 • po każdym użyciu sprzÄ™tu, osoba ćwiczÄ…ca zobowiÄ…zana jest do jego zdezynfekowania.
 • do czasu rozpoczÄ™cia zajęć, uczestnik zobowiazany jest przebywać w maseczce.
 • uczestnicy i trenerzy po zakoÅ„czeniu zajęć sÄ… zobowiÄ…zani do niezwÅ‚ocznego opuszczenia sali fitness w celu unikniÄ™cia gromadzenia siÄ™ osób.
 • pozostaÅ‚e punkty regulaminu zapisane poniżej pozostajÄ… obowiÄ…zujÄ…ce.

 

Klienci korzystający z basenu, aquaaerobicu, fitnessu, vacu activ, rolmasażu lub wibrotreningu

 • oÅ›wiadczajÄ…, że sÄ… zdrowi i ponoszÄ… odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. W razie wÄ…tpliwoÅ›ci zaleca siÄ™ konsultacjÄ™ z lekarzem,
 • zobowiÄ…zani sÄ… do zmieniania obuwia przed wejÅ›ciem do sztni,
 • obowiÄ…zani sÄ…do szanowania mienia Hotelu oraz Studia Fitness JANTAR, a za wszelkie zniszczenia ponoszÄ… odpowiedzialność finansowÄ…,
 • zobowiÄ…zani sÄ… do przestrzegania zasad bezpieczeÅ„stwa oraz poszanowania ogólnie przyjÄ™tych norm zachowywania siÄ™,
 • w przypadku zÅ‚ego samopoczucia zobowiÄ…zani sÄ… poinformować o tym instruktora,
 • zobowiÄ…zani sÄ… do terminowego opÅ‚cania karnetów. WpÅ‚aty należy doonać na ostatnich zajÄ™ciach koÅ„czÄ…cego sie karnetu. 

 

Kluczyki do szafek pobiera siÄ™ z recepcji gÅ‚ównej Hotelu JANTAR.

 

Za rzeczy pozostawione w szafkach Holel oraz Studio Fitness JANTAR nie ponosi odpoiedzialności.

 

Zabrania siÄ™ spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie caÅ‚ego obiektu, jak również korzystania z usÅ‚ug Å›wiadczonch przez ww obiekt po spożyciu alkoholu.

 

Ze względu na bezpieczeństwo zabrania sie dołączania do grupy w trakcie trwania zajęć.

 

Cena karnetu nie zawiera ubezpieczenia.

 

Hotel oraz Studio Fitness JANTAR zastrzega sobie zmiany cennika usÅ‚ug. 

 

Karnety sÄ… terminowe i iloÅ›ciowe, niewykorzystanie nie stanowi podstaw do przedÅ‚użenia ważnoÅ›ci lub zwrotu pieniÄ™dzy. 

 

Karnet ważny jest 30 dni liczÄ…c od dnia pierwszego wejÅ›cia, w przypadku karnetów iloÅ›ciowych na 20 wejść ważność wydÅ‚uża siÄ™ do 90 dni.

 

Karnety wydawane sÄ… w postaci kart z kodem kreskowym.

 

Karty są własnością Hotelu Jantar, za ich wydanie pobiera się kaucję zwrotną w wysokości 5 zł.

 

Karnety są imienne i nie może być odstąpiony osobą trzecim.

 

RezerwacjÄ™ można dokonać na podstawie ważnego karnetu. 

 

OdwoÅ‚ywanie zajęć można dokonać najpóźniej 24 godziny pzed ich rozpoczÄ™ciem, zajÄ™cia można odrobić w dogodnym terminie, jednak w trakcie trwania ważnoÅ›ci karnetu.

 

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności, zajęcia będą traktowane jako wykorzystane.

 

WnoszÄ…c opÅ‚atÄ™ za usÅ‚ugi w Hotelu oraz Studio Fitness JANTAR uczestnik deklaruje iż zapoznaÅ‚ siÄ™ i akceptuje regulamin. 

 

REGULAMIN DLA POSIADACZY KART BENEFIT MULTISPORT

Klienci korzystającyz basenu, aquaaerobicu lub zajęć fitness proszeni są o kontakt z p. Kingą Ćwigoń pod numerem telefonu: 601679587 w celu rezerwacji zajęć.

Warunkiem skorzystania z usÅ‚ug Hotelu JANTAR jest wpÅ‚ata na konto numer 26 1140 2004 0000 3702 5603 9588 lub gotówkÄ… w recepcji kaucji zwrotnej w wysokoÅ›ci 50 zÅ‚.

Kaucja zostaje zwrócona jeÅ›li uczestnik wykorzysta wszystkie umówione spotkania.

Uczestnik może zrezygnować z uczaestnictwa najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem.

Żadnych innych opłat sie nie pobiera.

Korzystanie z usÅ‚ug Hotelu JANTAR jest równoznaczne z akceptacjÄ… regulaminu.