601679587

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Piątek
9:00
Trening Funkcjonalny

Szybki kontakt

Kinga Ćwigoń
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

RODO


Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych dla Klientów
STUDIO FITNESS JANTAR w Ustce –  ObowiÄ…zek informacyjny na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

 

 

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych i wizerunku?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe i wizerunek jest Kinga Ćwigoń-Szymczak w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, ul. Wczasowa 14; 76-270 Ustka.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek, bÄ™dÄ… zbierane i przetwarzane w celu obsÅ‚ugi klubu fitness i jest  niezbÄ™dna do zawarcia i wykonania umowy w takim celu jak miÄ™dzy innymi weryfikacja Twojej tożsamoÅ›ci, obsÅ‚ugi roszczeÅ„ wynikajÄ…cych z zawartej umowy czy zapewnienia Twojego bezpieczeÅ„stwa.

BÄ™dziemy także przetwarzać Twoje dane osobowe, które wynikajÄ… z regulacji dotyczÄ…cych podatkowoÅ›ci i rachunkowoÅ›ci.

 

Czy podanie Twoich danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Ciebie nastÄ™pujÄ…cych danych osobowych – imienia, nazwiska, numeru telefonu, daty urodzenia, oÅ›wiadczenia o stanie zdrowia (brak przeciwwskazaÅ„ do ćwiczeÅ„) i wizerunku jest konieczne, aby móc zawrzeć i wykonać umowÄ™, a tym samym Å›wiadczyć Ci usÅ‚ugÄ™. JeÅ›li nie podasz w/w danych osobowych, nie bÄ™dziemy mogli zawrzeć z TobÄ… umowy, a w konsekwencji nie bÄ™dziesz mogÅ‚a korzystać z usÅ‚ugi.

 

Realizacja Twoich praw w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku.

DziaÅ‚amy na podstawie ogólnego rozporzÄ…dzenia o ochronie danych (RODO), a w zwiÄ…zku z tym w odniesieniu do Twoich danych osobowych i wizerunku realizujemy uprawnienia takie jak tj. prawo dostÄ™pu do danych i wizerunku, ich sprostowania oraz usuniÄ™cia Twoich danych i wizerunku, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku. Każdy Twój wniosek zostanie rozpoznany przez Administratora, a o wyniku rozpoznania zostaniesz poinformowany Ty lub osoby trzecie w przypadkach prawem przewidzianych (chyba że bÄ™dzie to wymagaÅ‚o niewspóÅ‚miernie dużego wysiÅ‚ku lub bÄ™dzie niemożliwe).

 

Kiedy możesz żądać sprostowania swoich danych osobowych i wizerunku?

Jeżeli zweryfikujesz, iż Twoje dane są nieprawdziwe, zawierają błąd lub są niekompletne.

 

Na jakiej podstawie możesz wnosić o usunięcie Twoich danych i wizerunku?

W sytuacji, w której Twoje dane osobowe i wizerunek nie sÄ… już niezbÄ™dne do celów, w których je zebrano, możesz zgÅ‚osić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Twoje uprawnienie odnosi siÄ™ także do sytuacji niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych i wizerunku.

 

Twoje uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych i wizerunku.

Jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzane przez nas dane i wizerunek sÄ…  nieprawidÅ‚owe lub niezgodne z prawem, ograniczymy ich przetwarzanie (a nie wniesiesz o ich usuniÄ™cie). Tak samo uczynimy w sytuacji wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co do przetwarzania danych i wizerunku, na czas potrzebny nam na weryfikacjÄ™, czy jest to prawnie uzasadnione. PamiÄ™taj jednak, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi realizacjÄ™ umowy.

 

Ograniczenie przetwarzania danych i wizerunku przez Administratora.

Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych i wizerunek, gdy Twoje dane nie będą mu już potrzebne, ale mogą zostać wykorzystane do dochodzenia roszczeń.

 

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych i wizerunku?

Masz prawo do powyższego, ze wzglÄ™du na szczególnÄ… sytuacjÄ™, w której siÄ™ znalazÅ‚eÅ›.

 

Komu udostępnimy Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek podmiotom przetwarzajÄ…cym, wspóÅ‚pracujÄ…cymi z nami na podstawie umów, wspierajÄ…cym nas w Å›wiadczeniu usÅ‚ug, które wykonujÄ… usÅ‚ugi ksiÄ™gowe lub z branży IT (np. informatykom). Podmioty te zobowiÄ…zane również, na podstawie umów szczególnych oraz przepisów bezwzglÄ™dnie obowiÄ…zujÄ…cych, do poszanowania przepisów o ochronie danych osobowych i wizerunku. Wskazujemy nadto, iż wypeÅ‚nieniu prawnego obowiÄ…zku, Twoje dane i wizerunek mogÄ… zostać udostÄ™pnione organom publicznym walczÄ…cym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek przetwarzane są przez czas obowiązywania łączącej nas umowy o świadczenie usług, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń z niej wynikających, maksymalnie przez 6 lat od daty wykonania umowy. Dane utrwalone na monitoringu obiektowym klubu przechowywane są przez miesiąc.

 

Pamiętaj!

Masz prawo wnieść skargÄ™ w zwiÄ…zku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.