601679587

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Środa
18.30
Bosu
19.45
Stretching

Szybki kontakt

Kinga Ćwigoń
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

RODO


Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych dla Klientów
STUDIO FITNESS JANTAR w Ustce –  Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

 

 

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych i wizerunku?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe i wizerunek jest Kinga Ćwigoń-Szymczak w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, ul. Wczasowa 14; 76-270 Ustka.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek, będą zbierane i przetwarzane w celu obsługi klubu fitness i jest  niezbędna do zawarcia i wykonania umowy w takim celu jak między innymi weryfikacja Twojej tożsamości, obsługi roszczeń wynikających z zawartej umowy czy zapewnienia Twojego bezpieczeństwa.

Będziemy także przetwarzać Twoje dane osobowe, które wynikają z regulacji dotyczących podatkowości i rachunkowości.

 

Czy podanie Twoich danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Ciebie następujących danych osobowych – imienia, nazwiska, numeru telefonu, daty urodzenia, oświadczenia o stanie zdrowia (brak przeciwwskazań do ćwiczeń) i wizerunku jest konieczne, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę. Jeśli nie podasz w/w danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mogła korzystać z usługi.

 

Realizacja Twoich praw w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku.

Działamy na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a w związku z tym w odniesieniu do Twoich danych osobowych i wizerunku realizujemy uprawnienia takie jak tj. prawo dostępu do danych i wizerunku, ich sprostowania oraz usunięcia Twoich danych i wizerunku, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku. Każdy Twój wniosek zostanie rozpoznany przez Administratora, a o wyniku rozpoznania zostaniesz poinformowany Ty lub osoby trzecie w przypadkach prawem przewidzianych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

 

Kiedy możesz żądać sprostowania swoich danych osobowych i wizerunku?

Jeżeli zweryfikujesz, iż Twoje dane są nieprawdziwe, zawierają błąd lub są niekompletne.

 

Na jakiej podstawie możesz wnosić o usunięcie Twoich danych i wizerunku?

W sytuacji, w której Twoje dane osobowe i wizerunek nie są już niezbędne do celów, w których je zebrano, możesz zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Twoje uprawnienie odnosi się także do sytuacji niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych i wizerunku.

 

Twoje uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych i wizerunku.

Jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzane przez nas dane i wizerunek są  nieprawidłowe lub niezgodne z prawem, ograniczymy ich przetwarzanie (a nie wniesiesz o ich usunięcie). Tak samo uczynimy w sytuacji wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co do przetwarzania danych i wizerunku, na czas potrzebny nam na weryfikację, czy jest to prawnie uzasadnione. Pamiętaj jednak, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.

 

Ograniczenie przetwarzania danych i wizerunku przez Administratora.

Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych i wizerunek, gdy Twoje dane nie będą mu już potrzebne, ale mogą zostać wykorzystane do dochodzenia roszczeń.

 

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych i wizerunku?

Masz prawo do powyższego, ze względu na szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

 

Komu udostępnimy Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek podmiotom przetwarzającym, współpracującymi z nami na podstawie umów, wspierającym nas w świadczeniu usług, które wykonują usługi księgowe lub z branży IT (np. informatykom). Podmioty te zobowiązane również, na podstawie umów szczególnych oraz przepisów bezwzględnie obowiązujących, do poszanowania przepisów o ochronie danych osobowych i wizerunku. Wskazujemy nadto, iż wypełnieniu prawnego obowiązku, Twoje dane i wizerunek mogą zostać udostępnione organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek przetwarzane są przez czas obowiązywania łączącej nas umowy o świadczenie usług, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń z niej wynikających, maksymalnie przez 6 lat od daty wykonania umowy. Dane utrwalone na monitoringu obiektowym klubu przechowywane są przez miesiąc.

 

Pamiętaj!

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.