601679587

Honorujemy:

Harmonogram zajęć

Czwartek
18:00
Gumy
19:15
Aquaaerobic

Szybki kontakt

Kinga Ćwigoń
HOTEL JANTAR

ul. Wczasowa 14
76-270 Ustka

 

tel. kom. 601 67 95 87
tel.  59-8144-287
email: k.cwigon@gmail.com

 

Honorujemy:

Wibrotrening Fitvibe


Trening i terapia wibracyjna na profesjonalnym urzÄ…dzeniu to prawdziwy fenomen naszych czasów!
Przeprowadzone badania naukowe wykazaÅ‚y stymulujÄ…cy wpÅ‚yw wibrotreningu na wiÄ™kszość struktur i tkanek organizmu czÅ‚owieka, jak koÅ›ci, stawy, mięśnie czy skórÄ™.

ZALETY

 • Krótkie sesje treningowe trwajÄ…ce zaledwie 15 minut!!!
 • Mięśnie pobudzone w 100%.
 • Do peÅ‚nego sukcesu wystarczÄ… zaledwie 3 sesje treningowe w tygodniu.
 • Różnorodność ćwiczeÅ„.
 • Szybkie uzyskiwanie oczekiwanych rezultatów.
 • Różnorodność dziaÅ‚ania – pozytywny wpÅ‚yw na wiele struktur organizmu.

DZIAŁANIE

 • SiÅ‚a mięśni – trening wibracyjny pobudza w 100% wszystkie wÅ‚ókna i grupy mięśniowe. Efektem jest wyraźny przyrost siÅ‚y i wytrzymaÅ‚oÅ›ci mięśni.
 • Cellulit – efekt masażu i drenażu limfatycznego powstaÅ‚y pod wpÅ‚ywem wibracji, powoduje szybsze krążenie limfy, rozpad komórek tÅ‚uszczowych, poprawÄ™ struktury skóry – jej ujÄ™drnienie i wiÄ™kszÄ… elastyczność. Wszystko to skÅ‚ada siÄ™ na przeciwdziaÅ‚anie cellulitowi.
 • „Spalanie” tkanki tÅ‚uszczowej – w wyniku treningu wibracyjnego dochodzi do podwyższenia poziomu metabolizmu – organizm zwiÄ™ksza swoje zapotrzebowanie na energiÄ™. Energia ta pochodzi ze „spalania” tkanki tÅ‚uszczowej – efektem jest jej stopniowe ubywanie.
 • GiÄ™tkość i elastyczność – dziÄ™ki wibracjom stawy, wiÄ…zadÅ‚a i Å›ciÄ™gna sÄ… lepiej ukrwione i odżywione. Daje to wiÄ™kszÄ… giÄ™tkość i elastyczność tych struktur. Jest ona osiÄ…gana bezboleÅ›nie i w sposób dużo bardziej komfortowy niż w przypadku metod tradycyjnych.
 • Koordynacja – trening wibracyjny powoduje poprawÄ™ koordynacji nerwowo – mięśniowej, co jest skutkiem poprawy wspóÅ‚dziaÅ‚ania ukÅ‚adu nerwowego i mięśniowego. Dotyczy to zarówno wspóÅ‚pracy różnych grup mięśniowych jak i w samych grupach mięśniowych.
 • Krążenie – pod wpÅ‚ywem wibracji mięśnie „pompujÄ…” krew do naczyÅ„ 30 do 50 razy na sekundÄ™. Powoduje to lepsze zaopatrzenie mięśni w skÅ‚adniki energetyczne i tlen oraz przyspiesza usuwanie szkodliwych produktów metabolizmu. DziÄ™ki temu po treningu nie odczuwamy dyskomfortu i bólu mięśniowego, ani nie mamy tzw. „zakwasów”.
 • GÄ™stość koÅ›ci – trening wibracyjny w znacznym stopniu poprawia strukturÄ™ koÅ›ci zapobiegajÄ…c jej porowaceniu (osteoporozie). Dlatego też jest on szczególnie wskazany dla osób starszych i mÅ‚odzieży w okresie wzrostu.
 • Zwalczanie bólu – w wyniku wydzielanie odpowiednich substancji chemicznych od wpÅ‚ywem wibracji oraz wymiany pÅ‚ynów w komórkach i pomiÄ™dzy nimi, dochodzi do zmniejszenia odczucia bólu i dyskomfortu.
 • Produkcja hormonów – pod wpÅ‚ywem treningu wibracyjnego dochodzi do zwiÄ™kszenia wydzielenia hormonów, które zwiÄ™kszajÄ… metabolizm, poprawiajÄ… samopoczucie czy zwiÄ™kszajÄ… koncentracjÄ™ i odporność na stres. Mowa tu o m.in. hormonie wzrostu, serotoninie, testosteronie.

EFEKTY
W sektorze wellness, uroda i zdrowie osiÄ…gane efekty treningu i terapii na Fitvibe to:

 • KsztaÅ‚towanie i ujÄ™drnianie ciaÅ‚a
 • Redukcja tkanki tÅ‚uszczowej
 • Redukcja cellulitu
 • Uelastycznienie skóry
 • Regulacja gospodarki hormonalnej
 • Zmniejszenie napiÄ™cia nerwowego i redukcja stresu
 • Relaksacja i wzrost witalnoÅ›ci
 • GÅ‚Ä™boki masaż
 • Wzmocnienie tkanki kostnej
 • Usuwanie toksyn z organizmu
 • Zapobieganie lub spowalnianie procesom starzenia siÄ™ organizmu.
 • W sektorze fitness & sport Fitvibe doceniany jest za nastÄ™pujÄ…ce rezultaty:
 • Podnoszenie poziomu energii – wzrost tzw. "power"
 • Wzrost siÅ‚y i wytrzymaÅ‚oÅ›ci mięśni
 • Poprawa elastycznoÅ›ci wiÄ™zadeÅ‚ i Å›ciÄ™gien – stretching
 • Mobilizowanie stawów
 • PoprawÄ™ koordynacji ruchu
 • Wzmocnienie tkanki kostnej
 • Przyspieszenie regeneracji po urazach
 • RegulacjÄ™ metabolizmu
 • PoprawÄ™ skutecznoÅ›ci rozgrzewki i relaksu
 • GÅ‚Ä™boki masaż.

W sektorze medycyna i rehabilitacja dzięki Fitvibe osiąga się:

 • PrzyÅ›pieszenie procesów regeneracji organizmu
 • Skrócenie czasu rekonwalescencji
 • PoprawÄ™ siÅ‚y i wytrzymaÅ‚oÅ›ci mięśniowej - zwiÄ…zanÄ… z gÅ‚Ä™bokÄ… stymulacjÄ… wÅ‚ókien mięśniowych na drodze prostych odruchów nerwowo-mięśniowych uruchamianych przez drgania oraz z maksymalnÄ… synchronizacjÄ… pracy poszczególnych jednostek motorycznych mięśnia
 • Wzmocnienie koÅ›ci (profilaktyka osteoporozy) - praca mięśni i drgania mechaniczne sprzyjajÄ… mineralizacji koÅ›ci w miejscach najbardziej narażonych na urazy i przeciążenie
 • PoprawÄ™ równowagi i koordynacji ruchowej – stymulacja receptorów czucia gÅ‚Ä™bokiego w mięśniach i stawach pozwala lepiej kontrolować naszÄ… postawÄ™ i pÅ‚ynność ruchów
 • MobilizacjÄ™ stawów - zwiÄ™kszenie elastycznoÅ›ci wiÄ™zadeÅ‚ i Å›ciÄ™gien wynika z lepszego ukrwienia i dotlenienia struktur stawowych
 • RedukcjÄ™ bólu - lepsze odżywienie i dotlenienie tkanek przez pobudzone krążenie, a także wzrost poziomu endorfin (dziaÅ‚anie przeciwbólowe) i hormonów przyspieszajÄ…cych regeneracjÄ™
 • Oczyszczenie organizmu - znaczna poprawa krążenia krwi i limfy oraz udziaÅ‚ odpowiednich hormonów, przyspiesza metabolizowanie i usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii
 • Regulacja gospodarki hormonalnej - wyrzut odpowiednich hormonów wpÅ‚ywa nie tylko na poprawÄ™ naszego samopoczucia i przyspieszenie metabolizmu ale przede wszystkim na wzrost aktywnoÅ›ci fizycznej jak również libido.

ZALECENIA

 • Przed rozpoczÄ™ciem treningu zapoznaj siÄ™ z przeciwwskazaniami.
 • W przypadku jakichkolwiek wÄ…tpliwoÅ›ci, co do stanu zdrowia zawsze skonsultuj siÄ™ ze specjalistÄ… (lekarzem).
 • Dzieci poniżej 12 roku życia nie mogÄ… ćwiczyć na platformie wibracyjnej.
 • Ok. 30 minut przed treningiem wypij minimum 0,25 litra pÅ‚ynów (woda z sokiem, napój izotoniczny, woda).
 • StojÄ…c bezpoÅ›rednio na platformie wibracyjnej zawsze mniej sportowe obuwie. ĆwiczÄ…c bez obuwia lub wykonujÄ…c inne pozycje niż stojÄ…ce, zawsze używaj maty.
 • Przestrzegaj bezwzglÄ™dnie wszystkich wskazówek udzielanych przez instruktora.
 • Nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeÅ„.
 • Nie pozwól by twoja gÅ‚owa, klatka piersiowa, krÄ™gosÅ‚up lub gardÅ‚o bezpoÅ›rednio stykaÅ‚y siÄ™ z platformÄ….
 • Nigdy nie „blokuj” stawów – niech bÄ™dÄ… zawsze lekko zgiÄ™te podczas ćwiczeÅ„.
 • Natychmiast przerwij trening gdy czujesz ból, dyskomfort lub zmÄ™czenie.
 • Ćwicz 2 – 3 razy w tygodniu (kwadrans podczas jednej sesji).
 • Rób 24 godzinne przerwy miÄ™dzy treningami.

PRZECIWWSKAZANIA

 • Ciąża
 • PoÅ‚óg, karmienie piersiÄ…
 • Ostre zapalenie żyÅ‚
 • Ciężka choroba serca i/lub naczyÅ„ wieÅ„cowych
 • Rany pooperacyjne
 • Endoprotezy stawów
 • Ostra przepuklina, dyskopatia, spondyloza
 • Cukrzyca
 • Stany i choroby zapalne
 • Migrena
 • Wszczepiony rozrusznik
 • Nowotwór
 • Padaczka (epilepsja)
 • Niedawno wszczepione implanty i/lub zaspolenia (metalowe i syntetyczne Å›ruby, spirale, pÅ‚ytki)
 • Kamienica nerkowa.